Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện Bình Lục V/v đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2)