Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ Thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2014 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Chỉ Thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2014 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
Tin liên quan