Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 346/UBND-TNMT ngày 12/8/2014 của UBND huyện Bình Lục V/v xây dựng bể trung chuyển rác, thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện