Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ các hòm thư điện tử - Tài khoản phần mềm Quản lý vản bản và Điều hành các cơ quan,ban, ngành huyện Bình Lục

Danh ba các hòm thư điện tử- Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành huyện Bình Lục  
Danh bạ các hòm thư điện tử - Tài khoản phần mềm Quản lý vản bản và Điều hành các cơ quan,ban, ngành huyện Bình Lục

1.     THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Trần Xuân Dũng

Chủ tịch UBND huyện

tranxuandung@hanam.gov.vn

tranxuandung

2

Chu Minh Đức

Phó chủ tịch UBND

chuminhduc@hanam.gov.vn

chuminhduc

3

Vũ Văn Tịnh

Phó chủ tịch UBND

vuvantinh@hanam.gov.vn

vuvantinh

4

Đặng Thanh Bình

Phó chủ tịch UBND

dangthanhbinh@hanam.gov.vn

dangthanhbinh

5

Phạm Văn Thắm

Phó chủ tịch HĐND

phamvantham@hanam.gov.vn

phamvantham

 

Hòm thư chung

 

ubndbl@hanam.gov.vn

ubndbl

 

2. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Lê Gia Ngọc

Chánh văn phòng

legiangoc@hanam.gov.vn

legiangoc

2

Tống Hải Quân

Phó văn phòng

tonghaiquan@hanam.gov.vn

tonghaiquan

3

Nguyễn Thanh Tùng

Phó văn phòng

nguyenthanhtung@hanam.gov.vn

nguyenthanhtung

4

Trần Quốc Toản

Cán bộ

tranquoctoan@hanam.gov.vn

tranquoctoan

5

Lã Thị Thu Hiền

Cán bộ

lathithuhien@hanam.gov.vn

lathithuhien

6

Tống Thị Phương Thảo

Cán bộ

tongthiphuongthao@hanam.gov.vn

tongthiphuongthao

7

Nguyễn Thanh Phương

Cán bộ

nguyenthanhphuong@hanam.gov.vn

nguyenthanhphuong

8

Hà Thị Huyền

Cán bộ

hathihuyen@hanam.gov.vn

hathihuyen

9

Phạm Tuấn Đạt

Cán bộ

phamtuandat@hanam.gov.vn

phamtuandat

10

Chu Thị Lan Hương

Cán bộ

chuthilanhuong@hanam.gov.vn

chuthilanhuong

 

Hòm thư chung

 

vanphong.bl@hanam.gov.vn

vanphong.bl

 

3. PHÒNG NỘI VỤ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Thị Oanh

Trưởng phòng

nguyenthioanh@hanam.gov.vn

nguyenthioanh

2

Nguyễn Quốc Toản

Phó phòng

nguyenquoctoan@hanam.gov.vn

nguyenquoctoan

3

Trần Minh Ngọc

Cán bộ

tranminhngoc@hanam.gov.vn

tranminhngoc

4

Lê Anh Tuấn

Cán bộ

leanhtuan@hanam.gov.vn

leanhtuan

5

Lê Thị Thanh Hương

Cán bộ

lethithanhhuong@hanam.gov.vn

lethithanhhuong

6

Phạm Khả Hùng

Cán bộ

phamkhahung@hanam.gov.vn

phamkhahung

 

Hòm thư chung

 

phongnv.bl@hanam.gov.vn

phongnv.bl

 

4. PHÒNG TƯ PHÁP

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Trọng Tuấn

Trưởng phòng

nguyentrongtuan@hanam.gov.vn

 nguyentrongtuan

2

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

nguyenthithuydung@hanam.gov.vn

nguyenthithuydung

3

Nguyễn Thị Lan Anh

Cán bộ

nguyenthilananh@hanam.gov.vn

nguyenthilananh

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

Cán bộ

nguyenthithanhhuonga@hanam.gov.vn

nguyenthithanhnhuong

5

Trần Thị Hiền

Cán bộ

tranthihien@hanam.gov.vn

tranthihien

6

Trần Minh Tân

Cán bộ

tranminhtan@hanam.gov.vn

tranminhtan

7

Trần Ngọc Khánh

Cán bộ

tranngockhanh@hanam.gov.vn

tranngockhanh

8

Trần Thị Hiền

Cán bộ

tranthihien.bl@hanam.gov.vn

tranthihien.bl

9

Đặng Văn Mùi

Cán bộ

dangvanmui@hanam.gov.vn

dangvanmui

 

Hòm thư chung

 

phongtp.bl@hanam.gov.vn

phongtp.bl

 

5. THANH TRA HUYỆN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Trần Văn Quyết

Chánh thanh tra

tranvanquyet@hanam.gov.vn

tranvanquyet

2

Trần Văn Mùi

Phó thanh tra

tranvanmui@hanam.gov.vn

tranvanmui

3

Trần Thị Thu Trang

Cán bộ

tranthithutrang@hanam.gov.vn

tranthithutrang

4

Lê Minh Giang

Cán bộ

leminhgiang@hanam.gov.vn

leminhgiang

5

Nguyễn Hữu Đạt

Cán bộ

nguyenhuudat@hanam.gov.vn

nguyenhuudat

6

Tạ Viết Tú

Cán bộ

taviettu@hanam.gov.vn

taviettu

7

Trần Thị Thu Trang

Cán bộ

tranthithutrang@hanam.gov.vn

tranthithutrang

8

Nguyễn Thị Hương

Cán bộ

nguyenthihuong@hanam.gov.vn

nguyenthihuong

 

Hòm thư chung

 

thanhtra.bl@hanam.gov.vn

thanhtra.bl

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Vũ Văn Thủy

Trưởng phòng

vuvanthuy@hanam.gov.vn

vuvanthuy

2

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó phòng

nguyenthinguyet@hanam.gov.vn

nguyenthinguyet

3

Nguyễn Ngọc Trìu

Phó phòng

nguyenngoctriu@hanam.gov.vn

nguyenngoctriu

4

Trần Ngọc Phong

Cán bộ

tranngocphong@hanam.gov.vn

tranngocphong

5

Phan Thị Sự

Cán bộ

phanthisu@hanam.gov.vn

phanthisu

6

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cán bộ

nguyenthituyettnhung@hanam.gov.vn

nguyenthituuyetnhung

7

Trần Minh Khuê

Cán bộ

tranminhkhue@hanam.gov.vn

tranminhkhue

8

Đặng Thị Na

Cán bộ

dangthina@hanam.gov.vn

dangthina

9

Đào Thị Tình

Cán bộ

daothitinh@hanam.gov.vn

daothitinh

11

Thế Hoài Nam

Cán bộ

thehoainam@hanam.gov.vn

thehoainam

12

Chu Thị Thu Hương

Cán bộ

chuthithuhuong@hanam.gov.vn

chuthithuhuong

13

Lương Thị Hồng Mến

Cán bộ

luongthihongmen@hanam.gov.vn

luongthihongmen

14

Lê Trung Sơn

Cán bộ

letrungson@hanam.gov.vn

letrungson

15

Nguyễn Gia Long

Cán bộ

nguyengialong@hanam.gov.vn

nguyengialong

16

Nguyễn Đình Ban

Cán bộ

nguyendinhban@hanam.gov.vn

nguyendinhban

17

Nguyễn Thị Huế

Cán bộ

nguyenthihue.bl @hanam.gov.vn

nguyenthihue.bl

 

Hòm thư chung

 

phongldtbxh.bl@hanam.gov.vn

phongldtbxh.bl

 

 

 

7. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Đăng Định

Trưởng phòng

nguyendangdinh@hanam.gov.vn

nguyendangdinh

2

Trần Thị Hằng

Phó phòng

trnathihang@hanam.gov.vn

tranthihang

3

Lê Văn Bốn (Hiển)

Phó phòng

levanbon@hanam.gov.vn

levanbon

4

Vũ Trung Chính

Cán bộ

vutrungchinh@hanam.gov.vn

vutrungchinh

5

Trần Hữu Dân

Cán bộ

tranhuudan@hanam.gov.vn

tranhuudan

6

Dương Văn Thơ

Cán bộ

duongvantho@hanam.gov.vn

duongvantho

7

Nguyễn Thị Hường

Cán bộ

nguyenthihuong.bl@hanam.gov.vn

nguyenthihuong.bl

8

Vũ Trọng Hiếu

Cán bộ

vutronghieu@hanam.gov.vn

vutronghieu

9

Đào Thị Tâm

Cán bộ

daothitam@hanam.gov.vn

daothitam

10

Trần Thị Hương

Cán bộ

tranthihuong.bl@hanam.gov.vn

tranthihuong

11

Đặng Hạnh Chi

Cán bộ

danghanhchi@hanam.gov.vn

danghanhchi

12

Lã Thị Thoan

Cán bộ

lathithoan@hanam.gov.vn

lathithoan

13

Đỗ Đào Chương

Cán bộ

dodaochuong@hanam.gov.vn

dodaochuong

14

Nguyễn Quang Tùng

Cán bộ

nguyenquangtung@hanam.gov.vn

nguyenquangtung

15

Lại Thị Nam

Cán bộ

laithinam@hanam.gov.vn

laithinam

 

Hòm thư chung

 

phongtckh.bl@hanam.gov.vn

phongtckh.bl

 

 

       8. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Đỗ Quyết Thắng

Trưởng phòng

doquyetthang@hanam.gov.vn

doquyetthang

2

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó phòng

nguyenvannghia@hanam.gov.vn

nguyenvannghia

3

Đỗ Thế Trọng

Phó phòng

dothetrong@hanam.gov.vn

dothetrong

4

Nguyễn Thị Hiền

Cán bộ

nguyenthihien.bl@hanam.gov.vn

nguyenthihien.bl

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

Cán bộ

nguyenthithuhuyen@hanam.gov.vn

nguyenthithuhuyen

6

Trần Thị Phượng

Cán bộ

tranthiphuong.bl@hanam.gov.vn

tranthiphuong.bl

7

Đỗ Trung Mô

Cán bộ

dotrungmo@hanam.gov.vn

dotrungmo

8

Nguyễn Thị Trọng

Cán bộ

nguyenthitrong@hanam.gov.vn

nguyenthitrong

9

Tống Thị Anh Minh

Cán bộ

tongthianhminh@hanam.gov.vn

tongthianhminh

10

Đỗ Thanh Tuyền

Cán bộ

dothanhtuyen@hanam.gov.vn

dothanhtuyen

11

Trần Anh Đức

Cán bộ

trananhduc@hanam.gov.vn

trananhduc

12

Lê Thị Thủy

Cán bộ

lethithuy@hanam.gov.vn

lethithuy

 

Hòm thư chung

 

phongnn.bl@hanam.gov.vn

phongnn.bl

 

           9. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

nguyenkimthoa@hanam.gov.vn

nguyenkimthoa

2

Trịnh Minh Mạnh

Phó phòng

tranminhmanh@hanam.gov.vn

tranminhmanh

3

Phạm Xuân Tung

Cán bộ

phamxuantung@hanam.gov.vn

phamxuantung

4

Nguyễn Thị Mai

Cán bộ

nguyenthimai.bl@hanam.gov.vn

nguyenthimai.bl

5

Ngô Minh Việt

Cán bộ

ngominhviet@hanam.gov.vn

ngominhviet

6

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Cán bộ

nguyenthihoanganh@hanam.gov.vn

nguyenthihoanganh

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Cán bộ

nguyenthithuha@hanam.gov.vn

nguyenthithuha

8

Lê Ngọc Minh

Cán bộ

lengocminh@hanam.gov.vn

lengocminh

9

Lại Văn Phong

Cán bộ

laivanphong.bl@hanam.gov.vn

laivanphong.bl

 

Hòm thư chung

 

phongtnmt.bl@hanam.gov.vn

phongtnmt.bl

 

         10. PHÒNG CÔNG THƯƠNG

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Trần Hồng Đăng

Trưởng phòng

tranhongdang@hanam.gov.vn

tranhongdang

2

Nguyễn Đức Tỉnh

Phó phòng

nguyenductinh@hanam.gov.vn

nguyenductinh

3

Bùi Mạnh Hùng

Phó phòng

buimanhhung@hanam.gov.vn

buimanhhung

4

Hà Đình Dũng

Cán bộ

hadinhdung@hanam.gov.vn

hadinhdung

5

Phạm Bá Phú

Cán bộ

phambaphu@hanam.gov.vn

phambaphu

6

Trần Hữu Bình

Cán bộ

tranhuubinh@hanam.gov.vn

tranhuubinh

7

Đào Ngọc Dũng

Cán bộ

daongocdung@hanam.gov.vn

daongocdung

8

Trần Văn Bộ

Cán bộ

tranvanbo@hanam.gov.vn

tranvanbo

9

Nguyễn Anh Kỳ

Cán bộ

nguyenanhky@hanam.gov.vn

nguyenanhky

10

Trần Văn Lượng

Cán bộ

tranvanluong@hanam.gov.vn

tranvanluong

11

Nguyễn Tuấn Minh

Cán bộ

nguyentuanminh@hanam.gov.vn

nguyentuanminh

12

Lã Xuân Hùng

Cán bộ

laxuanhung.bl@hanam.gov.vn

laxuanhung.bl

13

Nguyễn Văn Hùng

Cán bộ

nguyenvanhung@hanam.gov.vn

nguyenvanhung

 

Hòm thư chung

 

phongct.bl@hanam.gov.vn

phongct.bl

 

 

 

 

          11. PHÒNG Y TẾ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Gia Vượng

Trưởng phòng

nguyengiavuong@hanam.gov.vn

nguyengiavuong

2

Trần Văn Dũng

Phó phòng

tranvandung@hanam.gov.vn

tranvandung

3

Đào Thị Tuyết

Cán bộ

daothituyet@hanam.gov.vn

daothituyet

4

Nguyễn Tuấn Linh

Cán bộ

nguyentuanlinh@hanam.gov.vn

nguyentuanlinh

5

Nguyễn Thị Hồng

Cán bộ

nguyenthihongb@hanam.gov.vn

nguyenthihongb

 

Hòm thư chung

 

phongyt.bl@hanam.gov.vn

phongyt.bl

 

12. PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Bùi Văn Việt

Trưởng phòng

buivanviet@hanam.gov.vn

buivanviet

2

Trần Viết Thành

Phó phòng

tranvietthanh@hanam.gov.vn

tranvietthanh

3

Nguyễn Đình Phương

Cán bộ

nguyendinhphuong@hanam.gov.vn

nguyendinhphuong

4

Nguyễn Huy Toản

Cán bộ

nguyenhuytoan@hanam.gov.vn

nguyenhuytoan

5

Văn Thị Linh

Cán bộ

vanthilinh@hanam.gov.vn

vanthilinh

6

Nguyễn Chiến Thắng

Cán bộ

nguyenchienthang@hanam.gov.vn

nguyenchienthang

7

Đào Thị Mận

Cán bộ

daothiman@hanam.gov.vn

daothiman

8

Trần Thanh Huyền

Cán bộ

tranthanhhuyen@hanam.gov.vn

tranthanhhuyen

9

Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Cán bộ

nguyenthihonghiep@hanam.gov.vn

nguyenthihonghiep

10

Nguyễn Văn Sáng

Cán bộ

nguyenvansang.bl@hanam.gov.vn

nguyenvansang.bl

11

Phạm Quang Hiệp

Cán bộ

phamquanghiep@hanam.gov.vn

phamquanghiep

 

Hòm thư chung

 

phongvhtt.bl@hanam.gov.vn

phongvhtt.bl

 

 

        13. ĐÀI TRUYỀN THANH

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Vũ Thế Công

Trưởng đài

vuthecong@hanam.gov.vn

vuthecong

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó trưởng đài

nguyenthikimdung@hanam.gov.vn

nguyenthikimdung

3

Dương Thị Hiếu

Cán bộ

duongthihieu@hanam.gov.vn

duongthihieu

4

Trương Thị Ngân Thanh

Cán bộ

truongthinganthanh@hanam.gov.vn

truongthinganthanh

5

Trần Đức Khánh

Cán bộ

tranduckhanh@hanam.gov.vn

tranduckhanh

6

Đinh Văn Đông

Cán bộ

dinhvandong@hanam.gov.vn

dinhvandong

7

Trịnh Thị Biên Thuỳ

Cán bộ

trinhthibienthuy@hanam.gov.vn

trinhthibienthuy

8

Dương Thị Hiếu

Cán bộ

duongthihieu@hanam.gov.vn

duongthihieu

9

Vũ Thị Hương

Cán bộ

vuthihuong.bl@hanam.gov.vn

vuthihuong.bl

10

Trần Thị Loan

Cán bộ

tranthiloan@hanam.gov.vn

tranthiloan

11

Phạm Thị Lan

Cán bộ

phamthilana@hanam.gov.vn

phamthilana

12

Trần Ngọc Việt

Cán bộ

tranngocviet@hanam.gov.vn

tranngocviet

13

Trần Đức Kiên

Cán bộ

tranduckien.bl@hanam.gov.vn

tranduckien

14

Trần Thị Thuỳ Dương

Cán bộ

tranthithuyduong@hanam.gov.vn

tranthithuyduong

15

Nguyễn Văn Hưởng

Cán bộ

nguyenvanhuong.bl@hanam.gov.vn

nguyenvanhuong.bl

 

Hòm thư chung

 

daitt.bl@hanam.gov.vn

daitt.bl

 

       14. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Minh Khánh

Trưởng phòng

nguyenminhkhanh@hanam.gov.vn

nguyenminhkhanh

2

Trần Thiện Vượng

Phó phòng

tranthienvuong@hanam.gov.vn

tranthienvuong

3

Nguyễn Thị Thu

Phó phòng

nguyenthithu@hanam.gov.vn

nguyenthithu

4

Trần Xuân Mạn

Cán bộ

tranxuanman@hanam.gov.vn

tranxuanman

5

Đỗ Đôn Nhương

Cán bộ

dodonnhuong@hanam.gov.vn

dodonnhuong

6

Lại Xuân Trường

Cán bộ

laixuantruong@hanam.gov.vn

laixuantruong

7

Nguyễn Anh Tuấn

Cán bộ

nguyenanhtuan.bl@hanam.gov.vn

nguyenanhtuan.bl

8

Ngô Văn Chúc

Cán bộ

ngovanchuc@hanam.gov.vn

ngovanchuc

9

Nguyễn Văn Dương

Cán bộ

nguyenvanduong@hanam.gov.vn

nguyenvanduong

10

Văn Thị Thúy An

Cán bộ

vanthithuyan@hanam.gov.vn

vanthithuyan

11

Nguyễn Đình Cương

Cán bộ

nguyendinhcuong@hanam.gov.vn

nguyendinhcuong

12

Trần Mạnh Phước

Cán bộ

tranmanhphuoc@hanam.gov.vn

tranmanhphuoc

13

Nguyễn Xuân Trường

Cán bộ

nguyenxuantruong.bl@hanam.gov.vn

nguyenxuantruong.bl

14

Lã Thị Thúy Bính

Cán bộ

lathithuybinh@hanam.gov.vn

lathithuybinh

15

Đặng Văn Xuân

Cán bộ

dangvanxuan@hanam.gov.vn

dangvanxuan

16

Nguyễn Đắc Cường

Cán bộ

nguyendaccuong@hanam.gov.vn

nguyendaccuong

17

Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ

nguyenthihang.bl@hanam.gov.vn

nguyenthihang

18

Nguyễn Thị Thắm

Cán bộ

nguyenthitham.bl@hanam.gov.vn

nguyenthitham.bl

19

Nguyễn Thị Tuyết

Cán bộ

nguyenthituyet.bl@hanam.gov.vn

nguyenthituyet.bl

20

Nguyễn Thị Tám

Cán bộ

nguyenthitam@hanam.gov.vn

nguyenthitam

21

Mai thị Ngoãn

Cán bộ

maithingoan@hanam.gov.vn

maithingoan

22

Nguyễn Thị Oanh

Cán bộ

nguyenthioanh@hanam.gov.vn

nguyenthioanh

23

Đào Duy Kiên

Cán bộ

daoduykien@hanam.gov.vn

daoduykien

24

Nguyễn Ngọc Ánh

Cán bộ

nguyennvananh@hanam.gov.vn

nguyenvananh

25

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ

nguyenthiha.bl@hanam.gov.vn

nguyenthiha.bl

26

Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ

nguyenthihang@hanam.gov.vn

nguyenthihang

27

Nguyễn Hữu Nam

Cán bộ

nguyenhuunam@hanam.gov.vn

nguyenhuunam

28

Cù Thị Hạ

Cán bộ

cuthiha@hanam.gov.vn

cuthiha

 

Hòm thư chung

 

phonggddt.bl@hanam.gov.vn

phonggddt.bl

 

      15. BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Hồng Thanh

Trưởng ban

nguyenhongthanh@ hanam.gov.vn

nguyenhongthanh

2

Trần Văn Minh

Phó ban

tranvanminh@hanam.gov.vn

tranvanminh

3

Nguyễn Hoàng Mạnh

Cán bộ

nguyenhoangmanh@hanam.gov.vn

nguyenhoangmanh

4

Trần Văn Thanh

Cán bộ

tranvanthanhb@hanam.gov.vn

tranvanthanh

5

Phạm Trung Kiên

Cán bộ

phamtrungkien.bl@hanam.gov.vn

phamtrungkien.bl

6

Nguyễn Thị Thu Thủy

Cán bộ

nguyenthithuthuy.bl@hanam.gov.vn

nguyenthithuthuy.bl

7

Tống Thị Thao

Cán bộ

tongthithao@hanam.gov.vn

tongthithao

8

Trần Thị Ánh Hồng

Cán bộ

tranthianhhong@hanam.gov.vn

tranthianhhong

 

Hòm thư chung

 

vpdkqsdd.bl@hanam.gov.vn

vpdkqsdd.bl

 

 

       16. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Quang Hưng

Phó giám đốc

nguyenquanghung.bl@hanam.gov.vn

nguyenquanghung

2

Trần Tất Đức

Cán bộ

trantatduc@hanam.gov.vn

trantatduc

3

Trần Thị Vui

Cán bộ

tranthivui@hanam.gov.vn

tranthivui

4

Lại Văn Phong

Cán bộ

laivanphong.bl@hanam.gov.vn

laivanphong.bl

5

Trần Thị Oanh

Cán bộ

nguyenthioanh@hanam.gov.vn

nguyenthioanh

6

Nguyễn Văn Hân

Cán bộ

nguyenvanhan.bl@hanam.gov.vn

nguyenvanhan.bl

7

Đỗ Văn Quang

Cán bộ

dovanquang.bl@hanam.gov.vn

dovanquang.bl

8

Nguyễn Mỹ Linh

Cán bộ

nguyenmylinh@hanam.gov.vn

nguyenmylinh

 

Hòm thư chung

 

vpdkqsdd.bl@hanam.gov.vn

vpdkqsdd.bl

 

        17. CHI CỤC THỐNG KÊ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Thanh Chương

Chi cục trưởng

nguyenthanhchuong@hanam.gov.vn

nguyenthanhchuong

2

Nguyễn Quang Huy

Chi cục phó

nguyenquanghuy.bl@hanam.gov.vn

nguyenquanghuy.bl

3

Trần Thị Nga

Cán bộ

tranthinga.bl@hanam.gov.vn

tranthinga.bl

4

Phạm Khắc Dũng

Cán bộ

phamkhacdung@hanam.gov.vn

phamkhacdung

5

Đỗ Thị Ngà

Cán bộ

dothinga.bl@hanam.gov.vn

dothinga.bl

 

Hòm thư chung

 

chicuctk.bl@hanam.gov.vn

chicuctk.bl

 

        18. TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Thị Mỹ An

Trạm trưởng

nguyenthimyan@hanam.gov.vn

nguyenthimyan

2

Vũ Quang

Trạm phó

vuquang@hanam.gov.vn

vuquang

3

Mai Thị Thu Trang

Cán bộ

maithithutrang@hanam.gov.vn

maithithutrang

 

Hòm thư chung

 

tramkn.bl@hanam.gov.vn

tramkn.bl

 

 

        19. TRẠM THÚ Y

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Dương Thanh Tùng

Trạm trưởng

duongthanhtung@ hanam.gov.vn

duongthanhtung

2

Phạm Anh Dũng

Cán bộ

phamanhdung@hanam.gov.vn

phamanhdung

3

Trần Quốc Vương

Cán bộ

tranquocvuong@hanam.gov.vn

tranquocvuong

 

Hòm thư chung

 

tramty.bl@hanam.gov.vn

tramty.bl

                 20. TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Trần Trọng Hồng

Trạm trưởng

trantronghong@hanam.gov.vn

trantronghong

2

Nguyễn Hồng Thanh

Cán bộ

nguyenhongthanh.bl@hanam.gov.vn

nguyenhongthanh.bl

3

Dương Thị Luyến

Cán bộ

duongthiluyen@hanam.gov.vn

duongthiluyen

4

Dương Thị Chanh

Cán bộ

duongthichanh@hanam.gov.vn

duongthichanh

 

Hòm thư chung

 

trambvtv.bl@hanam.gov.vn

 

 

         21. HỘI CHŨ THẬP ĐỎ

 

tt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Nguyễn Văn Thuấn

Chủ tịch

nguyenvanthuan.bl@hanam.gov.vn

nguyenvanthuan

2

Lương Đức Thể

Phó chủ tịch

luongducthe@hanam.gov.vn

luongducthe

3

Ngô Mạnh Thắng

Cán bộ

ngomanhthang@hanam.gov.vn

ngomanhthang

 

Hòm thư chung

 

hoictd.bl@hanam.gov.vn

hoictd.bl

 

         

           22. TRUNG TÂM MỒ CÔI

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

Tên đăng nhập

1

Trần Thị Kim Thanh

Giám đốc

tranthikimthanh@hanam.gov.vn

tranthikimthanh

2

Nguyễn Thị Điệp

Phó giám đốc

nguyenthidiep.bl@hanam.gov.vn

nguyenthidiep.bl

 

Hòm thư chung

 

ttmc@@hanam.gov.vn

ttmc

Phòng VHTT Huyện Bình Lục