Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ hòm thư điện tử- Tài khoản Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành các xã, thị trấn H.Bình Lục

Danh ba các hòm thư điện tử- Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành huyện Bình Lục  
Danh bạ hòm thư điện tử- Tài khoản Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành  các xã, thị trấn H.Bình Lục

Stt
Tên xã
Địa chỉ hòm thư chung
Tên đăng nhập
1
UBND Thị trấn Bình Mỹ
ubndbinhmy.bl@hanam.gov.vn
ubndbinhmy.bl
2
UBND Xã Bình Nghĩa
ubndbinhnghia.bl@hanam.gov.vn
ubndbinhnghia.bl
3
UBND Xã Tràng An
ubndtrangan.bl@hanam.gov.vn
ubndtrangan.bl
4
UBND Xã Đồng Du
ubnddongdu.bl@hanam.gov.vn
ubnddongdu.bl
5
UBND Xã Ngọc Lũ
ubndngoclu.bl@hanam.gov.vn
ubndngoclu.bl
6
UBND Xã Hưng Công
ubndhungcong.bl@hanam.gov.vn
ubndhungcong.bl
7
UBND Xã Đồn Xá
ubnddonxa.bl@hanam.gov.vn
ubnddonxa.bl
8
UBND Xã An Ninh
ubndanninh.bl@hanam.gov.vn
ubndanninh.bl
9
UBND Xã Bồ Đề
ubndbode.bl@hanam.gov.vn
ubndbode.bl
10
UBND Xã Bối Cầu
ubndboicau.bl@hanam.gov.vn
ubndboicau.bl
11
UBND Xã An Mỹ
ubndanmy.bl@hanam.gov.vn
ubndanmy.bl
12
UBND Xã An Nội
ubndannoi.bl@hanam.gov.vn
ubndannoi.bl
13
UBND Xã Vũ Bản
ubndvuban.bl@hanam.gov.vn
ubndvuban.bl
14
UBND Xã Trung Lương
ubndtrungluong.bl@hanam.gov.vn
ubndtrungluong.bl
15
UBND Xã Mỹ Thọ
ubndmytho.bl@hanam.gov.vn
ubndmytho.bl
16
UBND Xã An Đổ
ubndando.bl@hanam.gov.vn
ubndando.bl
17
UBND Xã La Sơn
ubndlason.bl@hanam.gov.vn
ubndlason.bl
18
UBND Xã Tiêu Động
ubndtieudong.bl@hanam.gov.vn
ubndtieudong.bl
19
UBND Xã An Lão
ubndanlao.bl@hanam.gov.vn
ubndanlao.bl