Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo UBND huyện

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo huyện  
Lãnh đạo UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện: Đ/c Trần Xuân Dũng

Sinh năm: 1964

Quê quán: xã Vũ Bản

Số điện thoại: 0983.429.475

Trình độ chuyên môn: ĐH Cảnh sát - ThS. Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Địa chỉ mail: tranxuandung@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Khối Nội chính

2. Phó chủ tịch UBND huyện: Đ/c Nguyễn Đăng Định

Sinh năm: 12/9/1971

Quê quán: xã An Nội

Số điện thoại: 0988.931.039

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành quản lý kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Địa chỉ mail: nguyendangdinh@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Khối kinh tế - Công nghiệp

 3.Phó chủ tịch UBND huyện: Đ/c Nguyễn Xuân Đức

Sinh năm: 1992

Quê quán: xã Tiêu Động

Số điện thoại: 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Địa chỉ mail: nguyenxuanduc@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Khối Nông nghiệp

Lĩnh vực phụ trách: Khối Văn hóa - Xã hội ​​
Tin liên quan