Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
08/03/2022
Trong lĩnh vực hoạt động tinh thần, phụ nữ có vai trò sáng tạo nền văn hoá nhân loại. Nền văn hóa dân gian của bất cứ nước nào, dân tộc nào cũng có sự tham gia bằng nhiều hình thức của đông đảo phụ nữ. Song song với những hoạt động góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần, phụ nữ còn tích cực tham gia đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc,vì sự tiến bộ của nhân loại.Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phụ nữ tham gia rất tích cực trong nhiều hoạt động, vừa phải xây dựng vững chắc hậu phương vừa phải phục vụ sẵn sàng cho tiền tuyến. Trong thời kỳ hòa bình và xây dựng đất nước, phụ nữ luôn có những đóng gớp tích cực ở các lĩnh vực của đời sống xã hội.
12
Previous Page 1-15 Next Page