Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Bình Lục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Bình Lục
Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Bình Lục