Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục
Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số: 139/TB- TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Hà Nam, ngày 27 tháng 4  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục           

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tiếp tục thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại thị trấn Bình Mỹ  huyện Bình Lục gồm 15 lô. Cụ thể như sau:

* Vị trí 02: 01 lô

- Lô 131

- Giá khởi điểm : 3.800.000 đồng/1m2

* Vị trí 03: 14 lô

- Từ lô 03 đến lô 09; Lô 66; Từ lô 33 đến 36; Lô 91; Lô 93

- Giá khởi điểm: 3.400.000 đồng/1m2

1. Thời gian thu đơn, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá.

 Khách hàng có nhu cầu đến Phòng TC – KH huyện Bình Lục hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp để nhận mẫu đơn và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian nộp đơn đăng ký đến 16h00’ ngày 11 tháng 05 năm 2015.

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1lô

- Thời gian thu tiền đặt trước:  Ngày 11/5/2015

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/1lô

- Địa điểm thu tiền đặt trước: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Lục

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự  kiến 8h00’ ngày  12/5/2015 (Thứ ba).                                            

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Lục

   Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm dịch vụ BĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam) - Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý- tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điện thoại: 03513.845.968. 

Nơi nhận:

- Đài PT và TH tỉnh Hà Nam;

- Báo Hà Nam;

- Đài phát thanh huyện Bình Lục;

- UBND huyện, Ban QLDA huyện Bình Lục phòng TC-KH, TN-MT, CCT

- UBND TT Bình Mỹ;

- Đài phát thanh TT Bình Mỹ;

- Niêm yết tại trụ sở UBND TT Bình Mỹ; Ban QLDA TTDVBĐG;

- Lưu TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Đào Văn Thành