Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục
Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số: 510/TB- TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

 Hà Nam, ngày  26 tháng  12  năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Tràng An, huyện Bình Lục gồm 40 lô. Cụ thể như sau:

- Đội 1: Gồm 22 lô

+ Tại tờ phụ lục 17 thửa 113,114,115; gồm 22 lô ( từ lô 12 đến lô 33). Giá khởi điểm 440.000đồng/1m2

-  Đội 6: Gồm 1 lô

+ Tại tờ phụ lục 18 thửa 30; gồm 01 lô ( lô 11). Giá khởi điểm 1.800.000đồng/1m2

- Đội 7: Gồm 15 lô

+ Tại tờ phụ lục  17 thửa 155,217,218,425; gồm 15 lô (từ lô 34 đến lô 39 và từ lô 41 đến lô 49). Giá khởi điểm 440.000đồng/1m2

- Xóm 8: Gồm 2 lô

+Tại tờ phụ lục 3 thửa 17; gồm 02 lô ( lô 1 và lô 2). Giá khởi điểm 800.000đồng/1m2

1. Thời gian thu đơn, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đến UBND xã Tràng An, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp để nhận mẫu đơn và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau trong một khu vực. Đăng ký tham gia tại vị trí nào thì đấu giá tại vị trí đó.

- Thời hạn cuối cùng nộp đơn đăng ký đến 16h00’ ngày 26 tháng 1 năm 2015.

- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1lô ( Một trăm nghìn đồng)

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8h đến 16h30 ngày 27 tháng 1 năm 2015

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng /1lô (Mười triệu đồng).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 28 /1/2015 ( Thứ tư ).

- Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Tràng An, huyện Bình Lục.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm dịch vụ BĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý- tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn. Điện thoại: 03513.845.968.       

Nơi nhận:

- Đài PT và TH tỉnh Hà Nam;

- Báo Hà Nam;

- UBND huyện Bình Lục, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT

- Đài phát thanh huyện Bình Lục ;

- UBND xã Tràng An;

- Đài phát thanh xã Tràng An

- Niêm yết tại trụ sở xã Tràng An; TTDVBĐG;

- Lưu TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Đào Văn Thành