Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Bình Lục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022

01539.MTS.Still001 (1).jpg

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 29/7 – 1/8/2022) 114 học viên trong các cơ quan, tổ chức của huyện Bình Lục và các trường THPT được nghiên cứu 9 chuyên đề cơ bản về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh kế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

01512.MTS.Still001.jpg

          Qua lớp tập huấn nhằm quán triệt, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới cho cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trong toàn huyện năm 2022./.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục