Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Bình Lục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp ở Bình Lục luôn coi trọng, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên (CBĐV), qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trước hết cấp ủy, TCĐ từ huyện đến cơ sở ở Bình Lục luôn coi trọng, tổ chức kịp thời, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Hằng tháng, hằng quý, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện, nêu rõ vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là nghị quyết của Huyện ủy, BTV Huyện ủy, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, Huyện ủy Bình Lục tiếp tục coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trước hết thể hiện ở vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bình Lục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Thường trực Huyện ủy Bình Lục khen thưởng các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Cách làm này không những giúp đội ngũ CBĐV, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, mà còn tạo sự thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Coi trọng thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năm 2022, Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo quán triệt, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đông đảo CBĐV, quần chúng. Đồng thời, tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” trong toàn đảng bộ, góp phần giúp mỗi cấp ủy, TCĐ, CBĐV phát hiện và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng với đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, thời gian qua các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Bình Lục luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Theo đó, Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo cấp ủy, TCĐ các cấp thực hiện thường xuyên nghiêm túc việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho CBĐV; quan tâm kiểm tra, giám sát TCĐ và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy các cấp. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, nhân rộng mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về lĩnh vực này.

Theo đồng chí Chu Phương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Lục, khi triển khai sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu, các chi bộ phải chú trọng bảo đảm số lượng CBĐV tham gia sinh hoạt đầy đủ theo quy định. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ luôn coi trọng việc cung cấp thông tin chính thống, có tính định hướng cao về quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Đảng và cấp ủy các cấp; những vấn đề dư luận quan tâm, như: tình hình thế giới, khu vực; vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng... Cùng với đó, cụ thể hóa những nội dung trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, qua đó giúp CBĐV nắm vững và tin tưởng, không hoang mang, dao động; đồng thời, cảnh báo, cảnh tỉnh đối với những nguy cơ dẫn đến sai phạm, góp phần củng cố niềm tin, giữ vững lập trường tư tưởng của đội ngũ CBĐV.

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cấp ủy các cấp của Bình Lục cũng hết sức coi trọng gắn cung cấp, định hướng thông tin với hướng dẫn, động viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giúp CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là khi tham gia mạng xã hội. Đồng chí Trần Đức Cơ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bình Lục cho biết: “Cùng với thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, giải quyết kịp thời một số vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả”.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Huyện ủy Bình Lục đã tập trung chỉ đạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Qua đó, kịp thời nắm bắt, trao đổi, định hướng thông tin, tư tưởng, dư luận xã hội, động viên CBĐV, nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Huyện ủy Bình Lục cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung thông tin, tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương “người tốt, việc tốt”; kịp thời tham mưu biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình, điển hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo gương Bác, cũng như trong thực hiện công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện; tích cực cử cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, gắn cung cấp kiến thức lý luận chính trị với cập nhật thông tin từ thực tế cơ sở. Đồng thời chỉ đạo trung tâm thường xuyên liên kết, phối hợp với một số đơn vị tổ chức giảng dạy lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ CBĐV các chi, đảng bộ trong huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBĐV trong tình hình mới. Năm 2022 cấp ủy các cấp huyện Bình Lục đã tổ chức 28/23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.760 học viên (vượt 5 lớp, bằng 121,7% kế hoạch đề ra)...

Từ chú trọng thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân, cấp ủy, TCĐ các cấp ở Bình Lục đã thiết thực góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời, tạo động lực tích cực giúp địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.​


Báo Hà Nam