Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Bình Lục chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên, nhân dân củng cố niềm tin, sự đồng thuận, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Từ nhận thức đó, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp ở Bình Lục luôn chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp trong công tác chính trị, tư tưởng thông qua những chương trình, hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần động viên CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, TCĐ, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ngay sau khi có nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng mới ban hành, cùng với chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, cấp ủy các cấp của Bình Lục luôn chú trọng xây dựng, ban hành sớm các văn bản hướng dẫn về cụ thể hóa việc quán triệt, thực hiện, bảo đảm  phù hợp, sát gần với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể. Cùng với đó, coi trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhằm làm rõ những ưu điểm, thế mạnh, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; làm rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai của cấp ủy, TCĐ cũng như sự tham gia thực hiện của CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Huyện ủy Bình Lục trao đổi với lãnh đạo các ban, ngành, địa phương về những tư liệu, hiện vật liên quan đến đất và người Bình Lục. Ảnh: Nguyễn Uyên

Vừa qua, Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, TCĐ các cấp thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị, bảo đảm việc tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024-2025 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc với tỷ lệ CBĐV, CCVC tham gia đạt gần 99%. Trước đó, năm 2023, Huyện ủy Bình Lục luôn tổ chức chu đáo, bảo đảm chất lượng các hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện về nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cách làm trên đã trực tiếp góp phần giúp CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên nắm bắt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, cập nhật kịp thời những kiến thức lý luận chính trị, thông tin thời sự…, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chủ động sửa đổi lề lối tác phong, tự giác tham gia xây dựng nếp sống văn hoá công sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, TCĐ các cấp thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị, bảo đảm việc tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024-2025 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc với tỷ lệ CBĐV, CCVC tham gia đạt gần 99%.

Theo đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục, để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, những năm qua, Huyện ủy Bình Lục luôn coi trọng và thường xuyên sâu sát trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cấp ủy làm tốt công tác chính trị tư tưởng thông qua những việc làm cụ thể, đặc biệt là qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, bằng việc cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, định hướng tư tưởng cho CBĐV. Mặt khác, chỉ đạo cơ quan tuyên giáo huyện ủy chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy duy trì bảo đảm chất lượng, hiệu quả việc triển khai các chương trình bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị thường kỳ, chuyên đề tại cơ sở. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng… tại Trung tâm Chính trị huyện. Năm 2023, Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo mở 25 lớp bồi dưỡng chính trị cho 3.478 học viên (đạt 100% kế hoạch). Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức tốt việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên…

Bình Lục chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng
Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, tinh thần, thái độ và năng lực của cán bộ, công chức xã Bình Nghĩa được cải thiện tích cực, đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hà

Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ luôn được Huyện ủy Bình Lục đặc biệt chú trọng, coi đây là giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ở từng cấp ủy, TCĐ, cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời kiện toàn về nhân sự gắn với tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ đầy đủ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động trang Fanpage của Ban chỉ đạo 35 huyện cũng như kênh thông tin của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên kênh thông tin của Ban chỉ đạo 35 huyện và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động, tích cực hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, đôn đốc đội ngũ CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tiếp nhận, chia sẻ những thông tin chính thống từ cơ quan báo chí, truyền thông, định hướng tư tưởng, hành động cho CBĐV, nhân dân trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mặt khác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng-“Búa liềm vàng” hằng năm...

Năm 2023, Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo mở 25 lớp bồi dưỡng chính trị cho 3.478 học viên (đạt 100% kế hoạch). Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức tốt việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục cũng thường xuyên duy trì có chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền về: những sự kiện chính trị quan trọng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt chú trọng nhấn mạnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp, kết quả cụ thể trong xây dựng huyện NTM nâng cao; xây dựng văn minh đô thị, cổ vũ những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Cùng với đó, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng.

Nhờ chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, cấp ủy, TCĐ, cơ quan tuyên giáo các cấp ở Bình Lục đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tự giác, nỗ lực góp sức thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao trước năm 2025.


Báo Hà Nam