Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Bình Lục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện ban hành văn bản số 1060 về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt việc thanh toán trực tuyến đối với tất cả các hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Triển khai sử dụng chữ ký số của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là để thực hiện số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó có 2 thủ tục hành chính liên thông: Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khái tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng. Cùng với công tác tuyên truyền, Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND  huyện chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để UBND các xã, thị trấn kịp thời chấn chỉnh.

Đến nay, đã triển khai việc ký số giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Xây dựng, thông tin và truyền thông; một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC như: Văn phòng HĐND, UBND huyện: 71 hồ sơ lĩnh vực kinh doanh, xã Bình Nghĩa: 31 hồ sơ, xã An Lão: 24 hồ sơ, xã Hưng Công: 9 hồ sơ, xã Bồ Đề: 8 hồ sơ, xã An Ninh: 4 hồ sơ, xã Ngọc Lũ: 4 hồ sơ, thị trấn Bình Mỹ: 2 hồ sơ, xã La Sơn: 2 hồ sơ.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.


Trung tâm VH, TT&TT