Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 160 cán bộ thuộc đối tượng 4

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 160 cán bộ thuộc đối tượng 4

       Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện Bình Lục vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4, năm 2020 cho 160 cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Qua 4 ngày (từ 22-25/10) các học viên đã được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về QP&AN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP&AN, phòng chống “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng…

     Qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao kiến thức về QP&AN, về đường lối quân sự quốc phòng Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, nâng cao năng lực, tổ chức nhiệm vụ quân sự, QP&AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 


báo Hà Nam online