Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Bình Lục nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm giảm mạnh, đặc biệt là giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song chúng ta càng thấy tự hào và trân trọng biết bao những thành quả đã được với sự chung sức, đồng lòng, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, Bình Lục đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt 7 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra.

 Qua 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết, tình hình kinh tế- xã hội của huyện có bước chuyển tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp được triển khai thực hiện tích cực; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, áp dụng tiến bộ KHKT và đưa cơ giới hoá vào sản xuất được đẩy mạnh. Chủ trương tích tụ ruộng đất để xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch được triển khai ở 19/19 xã, thị trấn với diện tích đăng ký 548ha. Chăn nuôi gia cúc, gia cầm ổn định; đàn bò thịt, bò sinh sản phát triển mạnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư 458 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 13/18 xã đạt chuẩn NTM. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) giữ vững tốc độ tăng trưởng; giá trị bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt trên 2 nghìn tỷ đồng/năm, tăng 24%/năm. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo định hướng quá trình chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế - xã hội. Công tác quản lý quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 10,5%.

Hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc; các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT quần chúng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn huyện có 206/231 thôn, làng được công nhận Làng văn hóa. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, y đức của đội ngũ cán bộ y, bác sỹ từ huyện đến xã từng bước được nâng lên. Toàn huyện có 17/19 trạm y tế xã, thị trấn đã đạt chuẩn. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính chuyển biến tích cực.Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện chỉ còn 3,2%.

Với đổi mới, hiệu quả, thiết thực, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở không ngừng được đổi. Hệ thống chính  trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng dược đảm bảo thướng xuyên, sâu rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Cấp ủy từ huyện đến cơ đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5 ,6 (khóa XII), các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy gắn với triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tích cực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" “tự chuyển hóa", nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức viên chức (CCVC).

Tự hào về quê hương Bình Lục đang chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường tiếp tục đổi mới và phát triển. Phấn khỏi trước những kết quả đã được, trong nửa nhiềm kỳ còn lại, Đảng bộ và nhân dân Bình Lục càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy lùi khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của huyện.Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra. Trong đó,tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 18,19 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, đặc biệt là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị... để chuẩn bị cho việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 về cải cách chính sách tiền lương.Tập trung triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, xóm không đủ các điều kiện theo quy định; thực hiện Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn... theo lộ trình, kế hoạch.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời đơn thư KNTC đối với tổ chức đảng, đảng viên. Làm tốt công tác giám sát thường xuyên để chủ động năm tình hình, những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. MTTQ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất; xây dựng, nhân rộng các mô hình để liên kết sản xuất lúa, rau củ quả sạch. Đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt, bò sinh sản, chăn nuôi lợn đáp ứng các yêu cầu cung cấp nguyên liệu cho Tập đoàn Masan …  Phấn đấu đến hết năm 2019  Bình Lục được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

         Nhìn lại những dấu ấn thành tựu trên các lĩnh vực của Bình Lục đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, có thể thấy một bức tranh tươi sáng toàn diện. Những thành quả ấy thật đáng trân trọng, góp phần củng cố tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục trên bước đường đi tới./.