Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Bình Lục sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền
​Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"; Quán triệt Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng", “Chiến lược An ninh mạng quốc gia".

       5 năm thực hiện Chỉ thị 19 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam. Công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Bình Lục triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển, đặc biệt là cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; công nghiệp, TTCN phát triển. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính công được đẩy mạnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc được chú trọng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất nâng cao nâng lực quản lý và  trách nhiệm của người đứng đầu địa phương , đơn vị. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cở gắn với thực hành tiết kiêm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền với  với Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng chặt chẽ, nhờ đó việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động phát triển cả bề rộng, chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

       Thời gian tới, Huyện ủy Bình Lục tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho CBCC, đảng viên, quần chúng nhân dân trong xây dựng, thực hiện công tác dân vận chính quyền; thường xuyên hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, lĩnh vực công tác, nắm chắc tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền; tăng cường đối thoại, chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Tích cực đổi mới phương thức, quản lí, điều hành, tiếp tục xây dựng phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Đảm bảo để chính quyền có đủ năng lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu và đòi hỏi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, các Nghị định của Chính phủ quy định thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm:“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

      Tại hội nghị, Huyện ủy Bình Lục đã quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết số 30 của Bộ chính trị, khóa XII về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng" và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia"./.

Linh Chi