Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai việc thực hiện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục: tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai việc thực hiện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Bình Lục vừa  tổ chức tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai việc thực hiện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021.


Trong thời gian ½ ngày, các học viên là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện; thủ trưởng các cơ quan đơn, vị; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; chủ tịch công đoàn cơ sở được nghiên cứu, truyền đạt 2 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập". Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo Nghị định 159 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

 Thông qua lớp tập huấn, giúp cho học viên nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay./.đài truyền thanh Bình Lục