Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tiếp tục thực hiện cải cách hành chính năm 2024

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Bình Lục tiếp tục thực hiện cải cách hành chính năm 2024
Thực hiện Quyết định số 1578 ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện.

Nội dung của kế hoạch cụ thể như sau: Tiếp tục thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết số 17 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09 ngày 26/8/2022 của Huyện uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đến năm 2025, chú trọng đến hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh, của huyện. Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết giữa các ngành, các cấp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%.-Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

UBND huyện Bình Lục yêu cầu công tác CCHC phải được gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tăng cường trách nhiệm cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm CCHC đảm bảo đạt kết quả tốt, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công. Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, nhân rộng những cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện; chủ động học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm của các huyện, thành phố trong vàngoài tỉnh để áp dụng đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục