Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục Tổng kết công tác quản lý đất đai , Bảo vệ môi trường năm 2018 – Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Bình Lục Tổng kết công tác quản lý đất đai , Bảo vệ môi trường năm 2018 – Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Phòng tài nguyên môi trường huyện Bình Lục vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

 

          Năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Lục đã hoàn thành tốt kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức bộ máy của phòng tiếp tục được kiện toàn đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm phòng đã phối hợp với các phòng ban liên quan giải phóng mặt bằng 10 dự án với tổng diện tích trên 16.470 m2 đảm bảo trình tự và thời gian theo qui định  , lập hồ sơ  120 lô tại 10 xã đấu giá và giao đất cho nhân dân. Năm 2018 Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Tiếp nhận giải quyết 5.464 hồ sơ , trong đó chuyển quyền cho, tặng , thừa kế 985 hồ sơ bằng 184 % so với năm 2017 , hoàn thiện hồ sơ dồn đổi ruộng đất cho 219/223 thôn, xóm , lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 18.495 hồ sơ . Triển khai xử lý các tồn tại theo kế hoạch 58 và kế hoạch  2923 của UBND tỉnh Hà Nam cho 17/19 xã xây dựng xong phương án trình hội đồng huyện xét duyệt .

Các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới được thực hiện tốt , công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, các cấp, ngành, địa phương đã có những thay đổi đáng kể về tư duy bảo vệ môi trường, chuyển từ nhận thức sang hành động,bảo vệ môi trường thể hiện qua hoạt động phòng ngừa và ngăn chặn là chính . Phối hợp các sở , ngành cơ quan liên quan xử lý , ngăn chặn , yêu cầu dừng hoạt động 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường , thẩm định xác nhận 5 kế hoạch , 3 đề án bảo vệ môi trường  .

Tại hội nghị, một số nội dung vướng mắc của các địa phương trong huyện được thảo luận và tháo gỡ như: quy hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng đất công ích, quỹ đất nông nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường…

Cũng tại Hội nghị  Phòng  Tài nguyên và Môi trường huyện đã triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp để tổ chức thực hiện; Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với các địa phương trong huyện . Tập trung giải phóng mặt bằng sạch để tực hiện các dự án phát triển mạng lưới giao thông và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản suất nông nghiệp công nghệ cao . Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 , xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đảm bảo hiệu quả .Thực hiện cải cách thủ tục hành chính , nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ./.​


đài truyền thanh Bình Lục