Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Bình Lục tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

UBND huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018  và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “ Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước", năm 2018 huyện Bình Lục tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua được thực hiện với khẩu hiệu hành động “ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Bình Lục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018". Nội dung thi đua được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu phù với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần dân chủ. Qua phong trào đã xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điền hình, mô hình mới trên từng mặt và toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu  phát triển kinh tế xã hội. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, đến nay, Bình Lục có 16 xã đạt chuẩn NTM. Sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi khá toàn diện, phát triển bền vững, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng trưởng cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 được huyện Bình Lục xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng thi đua khen thưởng Bình Lục đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân. Nhân dịp này, Bình Lục đã khen thưởng cho 86 tập thể và 188 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, trong đó có 14 tập thể và 6 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng./.

                                                                                                                              ​


đài truyền thanh Bình Lục