Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Tổng kết công tác văn hóa, thông tin truyền thanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hó...

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục: Tổng kết công tác văn hóa, thông tin truyền thanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021
UBND huyện Bình Lục vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin truyền thanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


00186.MTS.Still002.jpg

Trong năm 2021, các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vẫn được huyện Bình Lục triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là các hoạt động thông tin, truyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể theo theo gương Bác Bồ vĩ đại" gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM" tiếp tục có những bước phát triển. Toàn huyện có trên 42 nghìn gia đình đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có trên 6000 gia đình văn hóa tiêu biểu. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được triển khai có hiệu quả, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. 

00965.MTS.Still001.jpg

Công tác phát thanh-truyền thanh  đã từng bước nâng cao chất lượng, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, Đài huyện đã sản xuất 365 chương trình phát thanh và gần 180 chuyên mục; 380 chương trình tuyên truyền phòng chống Covid 19; xuất bản hơn 700 tin, bài, gần 2000 ảnh trên Cổng thông tin điện tử huyện; cộng tác tích cực tin, bài với Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam.

00277.MTS.Still001.jpg

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên lĩnh vực văn hóa- thông tin tuyên truyền và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được Bình Lục triển khai tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỷ niệm của quê hương, đất nước; đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"…

,
Đài truyền thanh