Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ thôn Thứ Nhất xã An Lão sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Chi bộ thôn Thứ Nhất xã An Lão sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”
Chiều ngày 5/6/2022, Chi bộ thôn Thứ Nhất xã An Lão đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”
Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Quyên, Huyện uỷ viên, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền xã An Lão cùng các đồng chí đảng viên thôn Thứ Nhất.

            Trong những năm qua, Chi bộ thôn Thứ Nhất xã An Lão đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hàng năm, Chi bộ tổ chức kiểm điểm tập thể cấp uỷ, đảng viên theo đúng quy trình, hướng dẫn, quy định của Tỉnh ủy, Huyện uỷ. Trong đó, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Chi ủy, các đồng chí đảng viên gương mẫu tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong  tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến",“tự chuyển hóa" trong nội bộ; theo đó, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân đã có chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm; không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ, không có cá nhân bị xử lý kỷ luật; định kỳ Chi bộ tổ chức tốt việc sinh hoạt theo quy định. Việc sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ quan tâm, định hướng ngay từ đầu năm với nhiều nội dung phong phú, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có định hướng, chỉ đạo kịp thời.

            Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa" đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, viên chức, ngời lao động; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa", thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng.

        Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" và được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận với 6 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về công tác phát triển đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, về vai trò của chi bộ và người đứng đầu cấp ủy, đảng viên; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để cùng nhau khắc phục trong thời gian tới.​
         Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Quyên, Huyện uỷ viên, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Thời gian tới, Chi uỷ Chi bộ, cán bộ, đảng viên tiếp tục tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa" của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa" của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ và đội ngũ đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng. Tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ TSVM./.    

 


Đài Bình Lục