Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 959/UBND-TCKH ngày 17/8/2023 của UBND huyện Bình Lục V/v đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn kế hoạch...

Công văn 959/UBND-TCKH ngày 17/8/2023 của UBND huyện Bình Lục V/v đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023
Công văn 959/UBND-TCKH ngày 17/8/2023 của UBND huyện Bình Lục (Xem chi tiết tại đây)