Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 205/UBND-VP ngày 23/4/2019 V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức v...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 205/UBND-VP ngày 23/4/2019 V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam