Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 214/UBND-VP ngày 10/4/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Trả lời tổ chức cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến  
Công văn số 214/UBND-VP ngày 10/4/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Tin liên quan