Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 242/UBND-TCKH ngày 27/4/2020 V/v tham gia góp ý về dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Trả lời tổ chức cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến  
Công văn số 242/UBND-TCKH ngày 27/4/2020 V/v tham gia góp ý về dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam