Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 288/UBND-NN ngày 30/5/2019 V/v Báo cáo kết quả tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
Công văn số 288/UBND-NN ngày 30/5/2019 V/v Báo cáo kết quả tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi