Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 317a/UBND-TCKH ngày 27/5/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Trả lời tổ chức cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến  
Công văn số 317a/UBND-TCKH ngày 27/5/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam
Tin liên quan