Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công văn số 541/UBND-VP treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc Tang đ/c nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
công văn số 541/UBND-VP treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc Tang đ/c nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu