Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 551/UBND-VP ngày 25/9/2019 V/v tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 551/UBND-VP ngày 25/9/2019 V/v tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện