Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc quan tâm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trung Lương 2, huyện Bình Lục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Công văn về việc quan tâm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trung Lương 2, huyện Bình Lục