Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Công văn về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19