Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; những năm qua, Đảng bộ huyện Bình lục luôn chú trọng  lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tê- xã hội của địa phương.

​Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được Huyện uỷ và các cấp ủy Đảng quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới... góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 Cùng với, Chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy[1] đảm bảo nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm để có giải pháp sửa chữa, khắc phục.

 Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó định hướng dư luận đồng thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay tại cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, hiệu quả.

 Việc Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các hội đoàn thể tổ chức học tập và đăng ký làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tỷ lệ học tập đạt 92%; trong nửa nhiệm kỳ đã có 27.838 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký ít nhất một việc làm theo Bác. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn xây dựng 03 mô hình điểm cấp huyện tại Chi bộ HTX DVNN An Ninh, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thọ và Đảng ủy xã Tràng An; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW biểu dương, khen thưởng 07 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu. Từ thành công bước đầu của mô hình “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân gắn bó với nhân dân" của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức xã Tràng An, năm 2018 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ"; kết quả đến nay 19/19 xã, thị trấn đã đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đi vào hoạt động, được cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bình Lục tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến', “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII; tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhân rộng và phát triển mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì dân nhân phục vụ" ở cấp xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.  Thực hiện tốt Quy định số 54- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Quản lý và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt DLXH.

​​Có thể khẳng định, với những kết quả tích cực từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ huyện Bình Lục đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhân dân đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp; kinh tế phát triển và tăng trưởng khá; văn hóa- xã hội có bước tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động, sáng tạo vận dụng đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Linh Chi