Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Bình Lục tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các bộ đối tượng 4...

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Bình Lục tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các bộ đối tượng 4 năm 2020.

       Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Bình Lục vừa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các bộ đối tượng 4 năm 2020.


       Trong thời gian 3 ngày( từ ngày 22/ 10 – 25/ 10/ 2020 ) 150 học viên là các bộ công chức, viên chức, đảng viên trong cơ quan tổ chức của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, trưởng các đoàn thể và đảng viên của các chi bộ thôn xóm của huyện Bình Lục được nghiên cứu 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới: Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh dân quân tự vệ biên giới quốc gia, biển Việt nam, dự bị động viên.

00951.MTS.Still001.jpg

     Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảng viên đề vận dụng vào thực tiễn trong giáo dục, lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng “ Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."