Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022
UBND  huyện Bình Lục vừa  tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân 2021- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022.

01804.MTS.Still002.jpg

Vụ xuân 2021 huyện Bình Lục gieo cấy gần 8 nghìn  ha lúa xuân đạt 100,06 % kế hoạch, trong đó diện tích lúa gieo thẳng 3.500 ha , diện tích cấy lúa bằng máy 120 ha, diện tích cấy lúa hàng biên 800 ha , năng suất lúa bình quân đạt 66,6 tạ /ha, sản lượng lương thực quy thóc đạt gần 54 nghìn tấn đạt 101,09 % kế hoạch .Đặc biệt trong vụ xuân 2021 huyện Bình Lục tiếp tục duy trì nhân rộng 55 mô hình tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất diện tích 645,9 ha tại 16 xã , thị trấn , liên kết với 6 doanh nghiệp , tăng 12 mô hình so với vụ xuân 2020 .Bên cạnh đó nhiều địa phương của huyện Bình Lục còn thực hiện hiệu quả đề án của tỉnh  chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả tại 9 xã : Bình Nghĩa , Tràng An, Đồng Du , La Sơn, Trung Lương, Hưng Công ,Ngọc Lũ , An Ninh, Vũ Bản với diện tích đã chuyển đổi 88,26 ha , các mô hình hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt .

 00214.MTS.Still001.jpg

Vụ xuân 2022 huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy 7.850 ha ,với cơ cấu 100 % diện tích trà xuân muộn, tỷ lệ lúa lai từ 40-45 % diện tích ,  phấn đấu mở rộng diện tích cấy máy 400 ha , trong đó thực hiện 1 mô hình cấy máy quy mô tập trung diện tích 25 ha tại HTX Đồn Xá, năng suất phấn đấu đạt 66,7 tạ /ha . Trong vụ xuân này huyện Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh việc quy hoạch vùng sản xuất lúa lai, lúa hàng hóa ,tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng , nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ,chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025, phấn đấu mỗi xã thực hiện 1 mô hình tích tụ ruộng đất ,liên kết sản xuất nông sản sạch  quy mô 20 ha. Qua đó góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích ./.


Đài Bình Lục