Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 21/8/2018 của Sở Nội vụ Hà Nam V/v thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành  
Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 21/8/2018 của Sở Nội vụ Hà Nam V/v thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố