Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện uỷ Bình Lục chú trọng xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Huyện uỷ Bình Lục chú trọng xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện triển khai xây dựng và thực hiện mô hình; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện mô hình điểm tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện.

Việc lựa chọn nội dung để xây dựng mô hình  học tập làm theo Bác được các cấp ủy đảng, cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị huyện quan tâm, thực hiện đúng quy trình. Cụ thể: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, đề ra các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng mô hình, phân công cá nhân phụ trách, giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đoàn thể và ký cam kết phối hợp thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến nội dung mô hình cấp huyện đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ...vận động cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện để quần chúng nhân dân noi theo.  Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả tổ chức thực hiện mô hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình  để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình gắn với biểu dương, khen thưởng. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình Học tập và làm theo Bác đã xây dựng, tổ chức thực hiện tại đơn vị, trên cơ sở đó lựa chọn các mô hình sát với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương để xây dựng mô hình cấp huyện phù hợp như: Xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác tập trung các nội dung chủ yếu, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mô hình về thực hiện cải cách hành chính, gần dân sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án của huyện và cơ sở về phát triển kinh tế- xã hội, tích tụ ruộng đất để xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, phát triển nông nghiệp hàng hóa, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dạy tốt, học tốt; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân… Đối với Lực lượng vũ trang: tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đối với thôn, tổ dân phố: Tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, đường hoa, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ đạo cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, mô hình học tập và làm theo Bác hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến",“tự chuyển hóa"; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục