Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sáng 29/8, Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai mô hình cấp huyện năm 2023; kế hoạch cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện (1930-2020).
Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị: thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), tổ chức chính trị-xã hội trong huyện luôn coi triển khai xây dựng mô hình về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Toàn huyện đã và đang duy trì thực hiện 249 mô hình (7 mô hình cấp huyện, 241 mô hình cấp cơ sở). Các mô hình chú trọng vào tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc của địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tăng cường tổ chức thực hiện. Nhiều mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị… được thực hiện hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt, thông qua thực hiện các mô hình đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), đoàn viên, hội viên (ĐVHV) và các tầng lớp nhân dân đã nắm được các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chủ động học và làm theo Bác thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CBĐV và trong xã hội.

Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Để tiếp tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị, Huyện ủy Bình Lục đã triển khai mô hình cấp huyện về “Xây dựng văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân đối với đội ngũ CBĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Huyện ủy Bình Lục sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả thiết thực qua thực hiện các mô hình làm theo gương Bác của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và mô hình cấp huyện về làm theo Bác năm 2023, đồng chí đề nghị các cấp ủy, TCĐ các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của tập thể và từng cá nhân CBĐV, ĐVHV trên địa bàn; Triển khai nghiêm túc mô hình “Xây dựng văn hóa, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân đối với đội ngũ CBĐV”, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm cấp mình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và thực hiện mô hình điểm đảm bảo cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, có sức lan tỏa tránh hình thức.

Các cấp ủy, TCĐ, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các mô hình bằng nhiều hình thức để động viên cổ vũ CBĐV, ĐVHV, nhân dân cùng tham gia thực hiện. Tiếp tục xây dựng, lựa chọn những mô hình tiêu biểu, xuất sắc có hiệu quả cao để nhân rộng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình làm theo Bác.

Ngay sau hội nghị, Huyện ủy Bình Lục đã triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục (1930-2020).


Báo Hà Nam