Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện giai đoạn 2021-2025

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện giai đoạn 2021-2025

​Theo đó, đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội của huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; đại biểu HĐND các cấp.

Mục đích của việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công việc được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện có đủ phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.Đài truyền thanh Bình Lục