Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện