Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực...

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Kế hoạch Triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Bình Lục