Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai, thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện...

Kế hoạch Triển khai, thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghịTrung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hộigiai đoạn 2012 -2020” trên địa bàn huyện Bình Lục