Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị
Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai  Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và các chương trình,kế hoạch thực hiện nghị quyết BTV  huyện ,LĐLĐ huyện .

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, quan điểm chỉ đạo; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mục tiêu về xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công đoàn. Các đại biểu còn được nghe Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của  Liên đoàn Lao động tỉnh, chương trình hành động của BTV huyện ủy ,  LĐLĐ huyện. Huyện Bình Lục phấn đấu đến năm 2025 có 7.500 đoàn viên công đoàn, có 85 % trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, mỗi năm tăng thêm 500 đoàn viên, thành lập 4 công đoàn cơ sở và 100 % cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 75 % trở lên các doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

 Thông qua hội nghị quán triệt giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong huyện nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; nâng cao năng lực, kỹ năng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh. Trên cơ sở đó huyện Bình Lục sẽ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của huyện trong những năm tiếp theo./.


Đài truyền thanh Bình Lục