Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục triển khai việc thực hiện đối chiếu , phân loại nợ của khách hàng năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục triển khai việc thực hiện đối chiếu , phân loại nợ của khách hàng năm 2021
BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nhận ủy thác  nguồn vốn tín dụng chính sách, chủ tịch UBND các xã , thị trấn triển khai thực hiện đối chiếu , phân loại nợ của khách hàng năm 2021 thời gian bắt đầu thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 và kết thúc đối chiếu, phân loại nợ hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2022. Phạm vi đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 31/05 /2022.

​ Thực hiện công số 46/CV-ban đại diện ngày 14/12/2021 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH về việc triển khai thực hiện, đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách xã hội và giúp cho Chủ tịch UBND các xã nắm bắt được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn xã trong thời gian tới. Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện  đề nghị triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021 đối với Ủy ban nhân dân các xã thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ. Phê duyệt kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ tại xã chi tiết đến từng thôn Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Thông báo danh sách phân công thành viên tham gia Tổ đối chiếu, phân loại nợ đến từng Tổ TK&VV. Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp xã triển khai đến Ban giảm nghèo, các bộ phận có liên quan phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện việc đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho các hộ vay trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của việc đối chiếu, phân loại nợ và có trách nhiệm hợp tác với Tổ đối chiếu, phân loại nợ. Gắn trách nhiệm Công an xã và Trưởng thôn trong quá trình tham gia đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng.

Đối với NHCSXH huyện tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ nghiệp vụ NHCSXH, các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương về việc đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng. Hỗ trợ các địa phương, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo yêu cầu. Lập kế hoạch và phân công cán bộ tham gia đối chiếu, phân loại nợ chi tiết trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ đạt hiệu quả và đúng tiến độ. Đối với các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc triển khai thực hiện công tác đối chiếu nợ, phân loại nợ vay của khách hàng, đồng thời chỉ đạo Hội, Đoàn thể nhận ủy thác tham gia Ban chỉ đạo cấp xã và phối hợp trển khai thực hiện đối chiếu nợ theo chỉ đạo của ban đại diện NHCSXH. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Hội, Đoàn thể nhận ủy thác trong việc tổ chức thực hiện. Bên canh đó,từng thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện được phân công phụ trách địa bàn các xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc cho Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện tại các phiên họp định kỳ của BĐD-HĐQT.

 Việc đối chiếu, phân loại nợ là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm 2022. Vì vậy, Trưởng Ban đại diện- Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH phối hợp với chính quyền địa phương các xã chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ thích ứng an toàn, linh hoạt phù họp với thực tế trên địa bàn. Trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ phải tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch cho khách hàng và cán bộ NHCSXH./.

 


Đài truyền thanh