Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 .

Năm 2021 là năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế của huyện, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn sinh sống tại các vùng nông thôn trên địa bàn. Trước những khó khăn trên, phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Lục đã luôn khẳng định vai trò đồng hành cùng với khó khăn của người dân, chủ động tham mưu  với các ngành chức năng bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng ưu đãi để giúp cho người dân có vốn đầu tư sản xuất, vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững của huyện.  Hiện nay ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục đang quản lý Tổng nguồn vốn 366.680 triệu đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương sử dụng cho vay được trung ương cấp bù lãi suất: 60.905 triệu đồng, tăng 7.725 triệu đồng so năm 2020, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 12.034,8 triệu đồng, tăng 2.830 triệu đồng so năm 2020, trong đó: UBND tỉnh chuyển sang 2.400 triệu đồng; UBND huyện chuyển sang 430 triệu đồng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Lục đã điều chuyển vốn với tổng số tiền là 400 triệu đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.  Bên cạnh đó ngân hàng chính sách xã hội huyện còn chủ động trong việc điều hành kế hoạch tín dụng đảm bảo tính linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng.

Năm 2022 Phòng giao dịch Ngân hàng chính xã hội huyện Bình Lục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022. Ban đại diện cần làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo đối với cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác, đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuộc các xã có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng; tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp; phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo người dân tiếp cận được nguồn vốn đúng đối tượng; ưu tiên nguồn vốn giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./​

 

 


Đài truyền thanh