Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm

Tuyên truyền, Phổ biến  
Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm
Trước đây, nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chủ yếu được bố trí từ ngân sách Trung ương hoặc từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH huyện để cho vay còn hạn chế, trong khi các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vốn lớn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Để có nguồn vốn lớn, không chỉ dựa vào nguồn vốn từ ngân sách mà phải huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư nhằm tạo thêm nguồn lực, bổ sung nguồn vốn cho vay. Qua đó, ngân hàng vừa thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, còn người dân có vốn tích lũy.

      Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Lục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được Phòng giao dịch công khai thông tin về các hình thức gửi tiền, , kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại trụ sở giao dịch của NHCSXH huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân của 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

       Theo đó lãi xuất áp dụng cụ thể như sau:

       Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng áp dụng đối với cá nhân, tổ chức là 0,5%/năm.

       Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và kỳ hạn 2 tháng áp dụng đối với cá nhân 4,9%/năm, tổ chức là 4,6%/năm.

       Tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng tháng áp dụng đối với cá nhân 5,4%/năm, tổ chức là 5,1%/năm.

       Tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng lãi xuất áp dụng đối với cá nhân 6,1 %/năm, tổ chức 5,8%/năm.

       Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên áp dụng đối với cá nhân là 7,4%/năm, tổ chức là 6,2%/năm.

         Mọi thông tin liên hệ người dân đến trụ sở giao địch tại NHCSXH huyện hoặc trụ sở UBND các xã, Thị trấn vào các ngày làm việc theo giờ hành chính hoặc liên hộ theo số điện thoại: 0226.3862.831.

 


Trung tâm VH, TT&TT