Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 11/12/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 củ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 11/12/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025
Tin liên quan