Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12/7/2022, UBND huyện ban hành Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất s...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng  
Ngày 12/7/2022, UBND huyện ban hành Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chinh sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/ND-CP của Chính phủ
Tin liên quan