Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 25/01/2022, UBND huyện ban hành công văn về việc quan tâm thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở r...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Ngày 25/01/2022, UBND huyện ban hành công văn về việc quan tâm thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương, huyện Bình Lục